Personuppgiftspolicy

I samband med att du och ditt företag kontaktar oss på Grit med anledning av de tjänster vi erbjuder, så behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson och kund.

Grit:s behandling av dina personuppgifter

Grit värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Grit Media AB behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på och information om din yrkesroll. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt, t.ex. genom att ni fyller i vårt kontaktformulär, efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Grit samt efter i samband med offert.

Personuppgiftsansvarig

Grit är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy (Grit Media AB, org. nr. 556746-5371, Storgatan 28 C, 903 21 Umeå, telefonnummer: 090-71 76 90).

Vid frågor, kontakta gärna info@gritmedia.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning.

Grit behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag. Om du inte vill motta direktmarknadsföring kommer vi på din begäran upphöra med detta. Vill du avstå marknadsföringsutskick gör du det enklast genom att klicka på avregistrerings-länken som finns i varje utskick eller via e-post till info@gritmedia.se

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den behandling av dina personuppgifter som sker innan du är kund hos oss stöds på en intresseavvägning. Marknadsföring kan ske via e-post, telefon och även i postala utskick. I denna del har Grit:s berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring av våra tjänster och av att kontakta potentiella kunder – vägts mot det vi vet och rimligen kan anta om dina intressen i sammanhanget samt dina grundläggande rättigheter och friheter gällande personlig integritet – i denna avvägning har vi funnit att Grit kan motivera behandling av dina personuppgifter utifrån denna intresseavvägning, då dina intressen, fri- och rättigheter i detta sammanhang inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter.

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

  • ingå ett avtal med oss/bli kund
  • få en offert på ett erbjudande
  • köpa en produkt/tjänst
  • hantering av supportärenden

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

  • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
  • för försäljning av våra och våra partners erbjudanden
  • för att skicka nyhetsbrev
  • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
  • för statistik och analyser.

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med företag du är kontaktperson för, fortgår under avtalsperioden eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Efter avslutat kundförhållande behandlar Grit fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till 7 år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte.

Grit kan behandla dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag i upp till 3 år efter den senaste kontakten med dig som kund. Därefter upphör personuppgiftsbehandling för detta ändamål. Vill du avstå utskick gör du det enklast genom avregistrerings-länken i varje utskick eller via e-post till info@gritmedia.se

Mottagare av personuppgifter

Grit delar dina personuppgifter med IT-underleverantörer samt tillhandahållare av stödfunktioner inom ekonomi, som vi anlitar för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Grit har i sådana fall personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

För det fall det företag du representerar inte är kund hos oss, eller om kundförhållande avslutats, kan dina uppgifter användas för att kommunicera med dig i fall där du kvarstår som kundkontakt. Då delas dina uppgifter med Salesforce, Fortnox och Mailchimp vilka är de system Grit använder för att samla kundinformation och för att administrera utskick.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer heller inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör. Vid dessa fall görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.

Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på info@gritmedia.se

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Grit Media AB
Storgatan 28 C
903 21 Umeå

E-post: info@gritmedia.se  
Telefon: 090-71 76 90

Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du anser att Grit hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Grit förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2020-10-06

Scroll to Top

bli kontaktad.

boka in ett kostnadsfritt uppstartsmöte